Tin Tức

Hoạt động 1 : 

 

- Nội dung chi tiết:

 1. Mỗi con Mèo chỉ kích hoạt được 1 lần.

  2. Nạp thẻ 1 lấn 100.000 Vàng có thể kích hoạt 3 con.

  3. Mèo chiêu tài mỗi ngày tặng 1 lần Vàng và đạo cụ.

  4. Mèo đã kích hoạt vẫn tồn tại cho đến khi nhận xong (Bảo đảm nhận được tất cả)

Lưu Ý : nạp 1 lần 100.000 vàng mới nhận cả 3 con mèo

 

Hoạt động 2 :

 

- Nội dung chi tiết:

1. Trong sự kiện này , việc tiêu thụ hàng ngày tích lũy đạt đến một mức nhất định phần thưởng bạn có thể nhận được các tệp tin , mỗi ngày tập tin chỉ nhận được 1 phần thưởng một lần , tiếp theo ngày thiết lập lại 00:00

 

Hoạt động 3 :

 

- Nội dung chi tiết:

  1.Trong thời gian hoạt động hoan thành nv hằng ngày nhận sao may mắn 

   2.Người chơi có thể dùng lần miễn phí hoặc tiêu Vàng tiến hành quay may mắn 

   3.Mỗi ngày có 3 lần miễn phí , mỗi ngày 0h làm mới số lần , không cộng dồn 

   4.Lần miễn phí người chơi có thể dùng hết , có thể dùng quay ( 1 lần quay = 100 vàng ) 

   5.Mỗi lần quay ngẫu nhiên nhận số sao may mắn tương ứng bên vòng quay, số sao may mắn có phân biệt âm dương

   6.Bấm tiếp tục game , nếu sao may mắn là số dương sẽ tăng , rút số âm sẽ giảm

   7.Bấm nhận thưởng , nhận thưởng tương ướng với số hiện thị bên trái , kết thúc lần quay hiẽn tại

   8.Số sao may mắn khác nhau tương ứng với thưởng đá khác nhau , nhận thưởng nhận ngay đá 

   9.Người chơi có th63 dùng auto tiến hành 10 lần quay , 1 lần quay nhận tổng lượng đá của 10 lần quay, quto cố định 1000 vàng 

  10.Trong tg HD tích lũy nạp đạt lượng Vàng chỉ định nhận đá 

  11.Đá ở shop may mắn đổi đạo cụ

  12.Kết thúc hoạt động xóa đá còn lại , xin đổi kịp thời

 

Hoạt động 4 :

 

 

 

- Nội dung chi tiết:

 Trong thời gian hoạt động, người chơi online nhận cơ hội rút thưởng may mắn miễn phí, và có thể tiêu hao vàng và lễ kim rút thưởng. Mỗi lần rút thưởng vàng nhận 1 điểm tích lũy. Điểm Tích Lũy dùng để vật phẩm quý. Mỗi lần rút thưởng được 5 điểm may mắn. Đủ 100 điểm may mắn sẽ có 1 cơ hội quay Mật Bảo

 

Hoạt động 5 :

 

- Nội dung chi tiết:

 1. Trong thời gian event nạp Vàng đạt mốc chỉ định kích hoạt quyền mua đạo cụ giới hạn giảm giá: một số đạo cụ còn miễn phí nhận.

 2. Đạo cụ lượng bán giới hạn, bán hết chấm dứt. Mọi loại đạo cụ hạn lần mua/nhận 1 lần. Mua đạo cụ không thể dùng Lễ Kim.

 

Hoạt động 6 :

 

 

- Nội dung chi tiết:

 Vàng trả lễ của mỗi mốc mức độ nạp 1 lần đều chỉ tham gia 1 lần

 Vàng trả lễ sẽ phát qua thư

 Vàng trả lễ không tham dự event khác và kinh nhiệm VIP

Hoạt động 7:

 

- Nội dung chi tiết:

 1.Trong thời gian hoạt động hoan thành nv hằng ngày nhận sao may mắn 

 2.Người chơi có thể dùng lần miễn phí hoặc tiêu Vàng tiến hành quay may mắn 

 3.Mỗi ngày có 3 lần miễn phí , mỗi ngày 0h làm mới số lần , không cộng dồn 

 4.Lần miễn phí người chơi có thể dùng hết , có thể dùng quay ( 1 lần quay = 100 vàng ) 

 5.Mỗi lần quay ngẫu nhiên nhận số sao may mắn tương ứng bên vòng quay, số sao may mắn có phân biệt âm dương

 6.Bấm tiếp tục game , nếu sao may mắn là số dương sẽ tăng , rút số âm sẽ giảm

 7.Bấm nhận thưởng , nhận thưởng tương ướng với số hiện thị bên trái , kết thúc lần quay hiẽn tại

 8.Số sao may mắn khác nhau tương ứng với thưởng đá khác nhau , nhận thưởng nhận ngay đá 

 9.Người chơi có th63 dùng auto tiến hành 10 lần quay , 1 lần quay nhận tổng lượng đá của 10 lần quay, quto cố định 1000 vàng 

 10.Trong tg HD tích lũy nạp đạt lượng Vàng chỉ định nhận đá 

 11.Đá ở shop may mắn đổi đạo cụ

 12.Kết thúc hoạt động xóa đá còn lại , xin đổi kịp thời

 

Hoạt động 8:

 

- Nội dung chi tiết:

1. Trong thời gian event, người chơi nạp đủ 500 vàng nhận 1 lần cơ hội quay ( vòng quay vàng )

2. Người chơi mỗi ngày có 1 lần miễn phí cơ hội quay (vòng quay lễ kim) , kịp thời sử dụng

3. Trong thời gian event, người chơi tiêu đủ 1000 vàng nhận 1 lần cơ hội vòng quay lễ kim, mỗi ngày nhiều nhất có thể nhận 20 lần

 

Hoạt động 9 :

 

- Nội dung chi tiết:

 1.Trong thời gian nạp nhận Danh Nhẫn Lục tương ứng ( mỗi nạp 10 vàng nhận 10 tấm DNL )

 2.DNL dùng để mua ninja có hạn chế lượng tối đa ( 1 tấm DNL bằng 1 vàng )

 3.Shop đọc cụ DNL mỗi ngày 0h làm mới

 

Hoạt động 10 :

 

- Nội dung chi tiết:

1. Đổi hộp tự do, hộp ấn thạch khác nhau cho ra ấn thạch khác nhau (Không hạn chế lần mở hộp).

2. Mỗi ngày mở hộp ấn thạch có thưởng ấn thạch thêm, cách ngày làm mới (Tính theo hộp đơn độc).

3. Mở các loại hộp tổng tích lũy nhận hộp thưởng tích lũy Bách biến ma hộp.

 

 
Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến
Gift code