Tin Tức

1. Trang sức Akatsuki

Hình ảnh Loại hình LEVEL Hiệu ứng Thuộc tính căn bản
Akatsuki Headwear nón 91 +10% miển thương lực tay

 

+2500

Akatsuki Necklace dây chuyền 91   lực tay

 

+2500

Akatsuki Pendant ngọc bội 91 +10% tôn  thương tinh thần

 

+2500

Akatsuki Amulet bùa hộ 91   tinh thần

 

+2500

Akatsuki Bracelet vòng tay 91 +20% chính xác nhạy bén

 

+2500

Akatsuki Handchain lắc tay 91   nhạy bén

 

+2500

Akatsuki Gloves găng tay 91 +15% cứu viện thể lực

 

+12000

Akatsuki Ring nhẩn 91   thể lực

 

+12000

2. Trang sức U linh

Hình ảnh Loại hình LEVEL Hiệu ứng Thuộc tính căn bản
Ghost Headwear nón 96 +10% tổn  thương lực tay

 

+4000

Ghost Necklace dây chuyền 96   lực tay

 

+4000

Ghost Jade Plate ngọc bội 96 +10% hợp kích tinh thần

 

+4000

Ghost Amulet bùa hộ 96   tinh thần

 

+4000

Ghost Bangle vòng tay 96 +10% miển thương nhạy bén

 

+4000

Ghost Bracelet lắc tay 96   nhạy bén

 

+4000

Ghost Glove găng tay 96 +50000 thể lực thể lực

 

+18000

Ghost Ring nhẩn 96   thể lực

 

+18000

3. Trang sức bá đạo

Loại hình LEVEL Hiệu ứng Thuộc tính căn bản
Sage's Headgear nón 106 +15% tổn  thương lực tay

 

+4500

Sage's Necklace dây chuyền 106   lực tay

 

+4500

Sage's Jade Pendant ngọc bội 106 +10% miển thương tinh thần

 

+4500

Sage's Amulet bùa hộ 106   tinh thần

 

+4500

Sage's Bangle vòng tay 106 +20% kháng hổn loạn nhạy bén

 

+4500

Sage's Bracelet lắc tay 106   nhạy bén

 

+4500

Sage's Gloves găng tay 106 +30% kháng hổn loạn thể lực

 

+20000

Sage's Ring nhẩn 106   thể lực

 

+20000

4. Trang sức Minh vương

Hình ảnh Loại hình LEVEL Hiệu ứng
Angel's Headgear nón 101 +20% kháng trúng độc lực tay

 

+5000

Angel's Necklace dây chuyền 101   lực tay

 

+5000

Angel's Jade Pendant ngọc bội 101 +30% kháng trúng độc tinh thần

 

+5000

Angel's Amulet bùa hộ 101   tinh thần

 

+5000

Angel's Bangle vòng tay 101 +15% tổn  thương nhạy bén

 

+5000

Angel's Bracelet lắc tay 101   nhạy bén

 

+5000

Angel's Gloves găng tay 101 +10% miển thương thể lực

 

+20000

Angel's Ring nhẩn 101   thể lực

 

+20000

5. Trang sức lục đạo

Hình ảnh Loại hình LEVEL Hiệu ứng
Sage's Headgear nón 106 +8.000 thể lực lực tay

 

+5000

Sage's Necklace dây chuyền 106   lực tay

 

+5000

Sage's Jade Pendant ngọc bội 106 +8.000 nhạy bén tinh thần

 

+5000

Sage's Amulet bùa hộ 106   tinh thần

 

+5000

Sage's Bangle vòng tay 106 +30% kháng cắt máu nhạy bén

 

+5000

Sage's Bracelet lắc tay 106   nhạy bén

 

+5000

Sage's Gloves găng tay 106 +30% kháng cắt máu thể lực

 

+20000

Sage's Ring nhẩn 106   thể lực

 

+20000

6. Trang sức Nguyệt thần

Hình ảnh Loại hình LEVEL Hiệu ứng
Moon Deity Headwear nón 106 +30% kháng chấn nhiếp lực tay

 

+8000

Akatsuki Necklace dây chuyền 106   lực tay

 

+8000

Akatsuki Pendant ngọc bội 106 +30% kháng chấn nhiếp tinh thần

 

+8000

Akatsuki Amulet bùa hộ 106   tinh thần

 

+8000

Akatsuki Bracelet vòng tay 106 +10.000 thể lực nhạy bén

 

+8000

Akatsuki Handchain lắc tay 106   nhạy bén

 

+8000

Akatsuki Gloves găng tay 106 +10.000 nhạy bén thể lực

 

+30000

Akatsuki Ring nhẩn 106   thể lực

 

+30000

7. Trang sức Long thần

Hình ảnh Loại hình LEVEL Hiệu ứng Thuộc tính căn bản
Ryujin Headgear nón 106 +20% tổn thương lực tay

 

+10000

Ryujin Necklace dây chuyền 106   lực tay

 

+10000

Ryujin Jade Pendant ngọc bội 106 +15% miển thương tinh thần

 

+10000

Ryujin Amulet bùa hộ 106   tinh thần

 

+10000

Ryujin Bangle vòng tay 106 +30% kháng trục xuất nhạy bén

 

+10000

Ryujin Bracelet lắc tay 106   nhạy bén

 

+10000

Ryujin Gloves găng tay 106 +30% kháng trục xuất(???) thể lực

 

+40000

Ryujin Ring nhẩn 106   thể lực

 

+40000

8. Trang sức thất tịch

Hình ản Loại hình LEVEL Hiệu ứng Thuộc tính căn bản
nnn nón 106 +20% tỹ lệ kỹ năng khống chế lực tay

 

+12000

nnn dây chuyền 106   lực tay

 

+12000

nnn ngọc bội 106 +12.000 nhạy bén tinh thần

 

+12000

nnn bùa hộ 106   tinh thần

 

+12000

nnn vòng tay 106 +30% kháng kỹ năng khống chế nhạy bén

 

+12000

nnn lắc tay 106   nhạy bén

 

+12000

nnn găng tay 106 +20% miển thương thể lực

 

+50000

nnn nhẩn 106   thể lực

 

+50000

9. Trang sức Liệt diệm

Hình ảnh Loại hình LEVEL Hiệu ứng
nón 106 +20% tổn thương

 

+20% miển thương

lực tay

 

+16000

Flame Necklace E dây chuyền 106   lực tay

 

+16000

Flame Pendant E ngọc bội 106 +20.000 nhạy bén

 

+15% miển thương

tinh thần

 

+16000

Flame Amulet E bùa hộ 106   tinh thần

 

+16000

Flame Bangle E vòng tay 106 +15% tổn thương

 

+15% giảm phòng thủ địch

nhạy bén

 

+20000

Flame Bracelet E lắc tay 106   nhạy bén

 

+20000

Flame Gloves E găng tay 106 +20% cứu viện

 

+15% miển thương

thể lực

 

+90000

Flame Ring E nhẩn 106   thể lực

 

+90000

10. Xích Nguyệt trang sức

Hình ảnh Loại hình LEVEL Hiệu ứng
Crimson Headband A nón 106 Tăng tỷ lệ thành công CC 20% lực tay

 

+14,000

Crimson Necklace dây chuyền 106   lực tay

 

+14,000

Crimson Pendant ngọc bội 106 Nhanh nhẹn + 12000 tinh thần

 

+14,000

Crimson Amulet bùa hộ 106   tinh thần

 

+14,000

Crimson Bangle vòng tay 106 Giảm tỷ lệ thành công CC 30% nhạy bén

 

+15,000

Crimson Bracelet lắc tay 106   nhạy bén

 

+15,000

Crimson Gloves găng tay 106 Miễn thương +20% thể lực

 

+70,000

Crimson Ring nhẩn 106   thể lực

 

+70,000

11. Trang sức sương hỏa

Hình ảnh Loại hình LEVEL Hiệu ứng
nón 106 +20% tổn thương

 

+Giảm sát thương nhận phải 10%

lực tay

 

+16,000

dây chuyền 106   lực tay

 

+16,000

ngọc bội 106 +20% tổn thương

 

+Giảm sát thương nhận phải 10%

tinh thần

 

+16,000

bùa hộ 106   tinh thần

 

+16,000

vòng tay 106 +20% hợp kích

 

+Giảm sát thương nhận phải 10%

nhạy bén

 

+20,000

lắc tay 106   nhạy bén

 

+20,000

găng tay 106 +30% sát thương bạo kích

 

+Giảm sát thương nhận phải 10%

thể lực

 

+90,000

nhẩn 106   thể lực

 

+90,000

12. Trang sức linh phong

Hình ảnh Loại hình LEVEL Hiệu ứng Thuộc tính căn bản
nón 106 +10000 lực tay

 

+Kỹ năng công kích đi kèm hiệu ứng hút máu hệ số 15% 1 lượt

lực tay

 

+22000

dây chuyền 106   lực tay

 

+22000

ngọc bội 106 +10000 tinh thần

 

+Kỹ năng công kích đi kèm hiệu ứng hút máu hệ số 15% 1 lượt

tinh thần

 

+22000

bùa hộ 106   tinh thần

 

+22000

vòng tay 106 +30000 thể lực

 

+Kỹ năng công kích đi kèm hiệu ứng hút máu hệ số 15% 1 lượt

nhạy bén

 

+27000

lắc tay 106   nhạy bén

 

+27000

găng tay 106 +12000 nhạy bén

 

+Kỹ năng công kích đi kèm hiệu ứng hút máu hệ số 15% 1 lượt

thể lực

 

+170000

nhẩn 106   thể lực

 

+170000

13. Trang sức Thanh Minh

Hình ảnh Loại hình LEVEL Hiệu ứng
Hallowed Headband nón 106 +20% miển thương

 

+Sau khi bị công kích các đòn đánh sau được tăng 15% sát thương

lực tay

 

+24000

Hallowed Necklace dây chuyền 106   lực tay

 

+24000

Hallowed Pendant ngọc bội 106 +20% tổn thương

 

+Sau khi sử dụng kỹ năng tăng hàng giửa 20% khả năng khống chếtrong 2 lượt

tinh thần

 

+24000

Hallowed Amulet bùa hộ 106   tinh thần

 

+24000

Hallowed Bangle vòng tay 106 +20% hợp kích

 

+Sau khi bị công kích các đòn đánh sau được tăng 15% sát thương

nhạy bén

 

+28000

Hallowed Ring lắc tay 106   nhạy bén

 

+28000

Hallowed Gloves găng tay 106 +20% cứu viện

 

+Giam công địch +30%

thể lực

 

+300000

Hallowed Ring nhẩn 106   thể lực

 

+300000

14. Trang sức Hoang Vu

Hình ảnh Loại hình LEVEL Hiệu ứng Thuộc tính căn bản
Desolation Headwear nón 106 Sát thương+25%,

 

sau khi ra kỹ năng Ngẫu nhiên trúng độc 2 kẻ địch HP mất hệ số50% duy trì 2 lượt

lực tay

 

+26,000

Desolation Necklace dây chuyền 106   lực tay

 

+26,000

Desolation Pendant ngọc bội 106 Giảm sát thương sau khi tính toán30%,

 

sau khi ra kỹ năng giảm hàng sau địch 20% 2 loại phòng ngự2 lượt

tinh thần

 

+26,000

Desolation Amulet bùa hộ 106   tinh thần

 

+26,000

Desolation Bangle vòng tay 106 Sát thương+25%,

 

sau khi ra kỹ năng ngẫu nhiên 2 kẻ địch mất máu 50% duy trì 2 lượt

nhạy bén

 

+30,000

Desolation Bracelet lắc tay 106   nhạy bén

 

+30,000

Desolation Gloves găng tay 106 Nhanh nhẹn+20000,viện hộ +20% thể lực

 

+320,000

Desolation Ring nhẩn 106   thể lực

 

+320,000

15. Trang sức Vong Cốt

Hình ảnh Loại hình

 

 

LEVEL

 

 

Hiệu ứng

 

 

Thuộc tính căn bản

 

 

Deathbone Headwear nón 106 Miễn thương+30%,
Giảm khống chế+30%
lực tay

 

+28,000

Deathbone Necklace dây chuyền 106   lực tay

 

+28,000

Deathbone Pendant ngọc bội 106 Nhanh nhẹn+20000,
bỏ qu aphản thương của địch*50%
tinh thần

 

+28,000

Deathbone Amulet bùa hộ 106   tinh thần

 

+28,000

Deathbone Bangle vòng tay 106 viện hộ +20%,
sau khi bị tấn công (80%) làm kẻ địch 晕眩1 lượt
nhạy bén

 

+32,000

Deathbone Bracelet lắc tay 106   nhạy bén

 

+32,000

Deathbone Gloves găng tay 106 viện hộ +20%,
sau khi bị tấn công (80%) làm kẻ địch 晕眩1 lượt
thể lực

 

+320,000

Deathbone Ring nhẩn 106   thể lực

 

+320,000

16. Trang sức Ám mạc

Hình ảnh Loại hình

 

 

LEVEL

 

 

Hiệu ứng

 

 

Thuộc tính căn bản

 

 

Darkmantle Headwear nón 106 Sát thương+20%
Tăng bản thân15% 2 loại phòng ngự
lực tay

 

+30,000

Darkmantle Necklace dây chuyền 106   lực tay

 

+30,000

Darkmantle Pendant ngọc bội 106 Sát thương+20%
Tăng bản thân10% HP
tinh thần

 

+30,000

Darkmantle Amulet bùa hộ 106   tinh thần

 

+30,000

Darkmantle Bangle vòng tay 106 hợp kích +20%
sau khi ra kỹ năng ngẫu nhiên giảm 1 kẻ địch20% tốc độ1 lượt
nhạy bén

 

+34,000

Darkmantle Bracelet lắc tay 106   nhạy bén

 

+34,000

Darkmantle Gloves găng tay 106 Miễn thương+20%
Sau khi nhận tấn công 20%vào trạng thái siêu thiễm2 lượt
thể lực

 

+340,000

Darkmantle Ring nhẩn 106   thể lực

 

+340,000

17. trang sức Phá thiên

Hình ảnh Loại hình

 

 

LEVEL

 

 

Hiệu ứng

 

 

Thuộc tính căn bản

 

 

Skyshatter Headwear nón 106 Miễn thương+20%
Tăng sat thương kẻ địch sau tính toán20%
lực tay

 

+32,000

Skyshatter Necklace dây chuyền 106   lực tay

 

+32,000

Skyshatter Pendant ngọc bội 106 Nhanh nhẹn+20000
tăng bản thân 15%công kích
tinh thần

 

+32,000

Skyshatter Amulet bùa hộ 106   tinh thần

 

+32,000

Skyshatter Bangle vòng tay 106 Sát thương+20%,
Tăng sat thương kẻ địch sau tính toán20%
nhạy bén

 

+36,000

Skyshatter Bracelet lắc tay 106   nhạy bén

 

+36,000

Skyshatter Gloves găng tay 106 Miễn thương+20%、viện hộ +20% thể lực

 

+360,000

Skyshatter Ring nhẩn 106   thể lực

 

+360,000

18. trang sức Kiên thành

Hình ảnh Loại hình

 

 

LEVEL

 

 

Hiệu ứng

 

 

Thuộc tính căn bản

 

 

Devout Headwear nón 106 Tỷ lệ sát thương + 20% và giảm tỷ lệ thành công CC của kẻ thù + 20% lực tay

 

+34,000

Devout Necklace dây chuyền 106   lực tay

 

+34,000

Devout Pendant ngọc bội 106 Tỷ lệ tránh miễn thương + 20% và giảm sát thương + 20% tinh thần

 

+34,000

Devout Amulet bùa hộ 106   tinh thần

 

+34,000

Devout Bangle vòng tay 106

Tỷ lệ hợp kích + 20% và tăng tỷ lệ CC+ 20%

nhạy bén

 

+38,000

Devout Bracelet lắc tay 106   nhạy bén

 

+38,000

Devout Gloves găng tay 106 Tỷ lệ miễn thương + 20% & HP + 20% thể lực

 

+380.000

Devout Ring nhẩn 106   thể lực

 

+380,000

19. trang sức Thần thánh

Hình ảnh Loại hình

 

 

LEVEL

 

 

Hiệu ứng

 

 

Thuộc tính căn bản

 

 

Oblivion Headwear nón 106 Tỷ lệ miễn thương + 20% và khi nhận đòn tấn công, 80% cơ hội làm choáng kẻ địch trong 1 vòng lực tay

 

+36,000

Oblivion Necklace dây chuyền 106   lực tay

 

+36,000

Oblivion Pendant ngọc bội 106 Nhanh nhẹn + 20.000 &  Tỷ lệ thành công CC+ 20% tinh thần

 

+36,000

Oblivion Amulet bùa hộ 106   tinh thần

 

+36,000

Oblivion Bangle vòng tay 106

Tỷ lệ sát thương + 20% và giảm tỷ lệ thành công CC của kẻ thù + 20%

nhạy bén

 

+40,000

Oblivion Bracelet lắc tay 106   nhạy bén

 

+40,000

Oblivion Gloves găng tay 106 Tỷ lệ cứu viện + 20% &phòng thủ + 20% thể lực

 

+400,000

Oblivion Ring nhẩn 106   thể lực

 

+400,000

20. trang sức hủ thực

Hình ảnh Loại hình

 

 

LEVEL

 

 

Hiệu ứng

 

 

Thuộc tính căn bản

 

 

Corruptor Headwear nón 106 Nhanh nhẹn + 10.000 & Phòng thủ + 20% lực tay

 

+38,000

Corruptor Necklace dây chuyền 106   lực tay

 

+38,000

Corruptor Pendant ngọc bội 106 Tỷ lệ sát thương + 20% & HP + 20% tinh thần

 

+38,000

Corruptor Amulet bùa hộ 106   tinh thần

 

+36,000

Corruptor Bangle vòng tay 106

Tỷ lệ miễn thương + 20% và công kích + 20%

nhạy bén

 

+40,000

Corruptor Bracelet lắc tay 106   nhạy bén

 

+40,000

Corruptor Gloves găng tay 106 Tỷ lệ miễn thương + 20% và sau khi nhận được đòn tấn công, cơ hội nhỏ (40%) để xóa các debuff thể lực

 

+400,000

Corruptor Ring nhẩn 106   thể lực

 

+400,000

20. trang sức Anh dũng

Hình ảnh Loại hình

 

 

LEVEL

 

 

Hiệu ứng

 

 

Thuộc tính căn bản

 

 

Heroism Headwear nón 106 Tỷ lệ Sát thương +20%

 

Công kích +25%

lực tay

 

+40,000

Heroism Necklace dây chuyền 106   lực tay

 

+40,000

Heroism Pendant ngọc bội 106 Tỷ lệ miễn thương + 20%
sau khi tấn công, tăng 1% đồng minh ngẫu nhiên Tốc độ thêm 20% cho 1 vòng
tinh thần

 

+40,000

Heroism Amulet bùa hộ 106   tinh thần

 

+40,000

Heroism Bangle vòng tay 106

Tỷ l

 
Gift code