Tin Tức

TRANG BỊ

1. Trang bị AKATSUKI

 

• 2 món: tổn thương +8%

• 4 món: miễn thương+6%, nhạy bén+1000

• 6 món: hợp kích+8%

2. Trang bị THIÊN SỨ

• 2 món: miển thương+15%

• 4 món: tổn thương+10%, nhạy bén+2000

• 6 món: hợp kích+10%, thể lực+5000

3. Trang bị Noel

• 2 món: nhạy bén+3000, tổn thương+20%

• 4 món: nhạy bén+3000, miển thương+20%

• 6 món: nhạy bén+4000, giảm kẽ địch công kích +30%

4. Trang bị Tham Uyên

• 2 món: nhạy bén+2000, miển thương+15%

• 4 món: nhạy bén+2000, cấm kỵ+20%

• 6 món: nhạy bén+3000, tổn thương+20%

5. Trang bị Tiên nhân

• 2 món: lực tay+4000, tinh thần+4000

• 4 món: thể lực+6000, tổn thương+20%

• 6 món: nhạy bén+8000, miển thương+40%

6. Trang Bị Băng Sương

• 2 món: nhạy bén+3000, tổn thương+20%

• 4 món: nhạy bén+3000, miển thương+20%

• 6 món: nhạy bén+4000, giảm kẽ địch công kích +30%

7. Trang Bị Long Thần

• 2 món: lực tay+4000, tinh thần+4000

• 4 món: nhạy bén+6000, giảm kẽ địch công kích +30%

• 6 món: thể lực+8000, miển thương+40%

8. Trang Bị Liệt Diễm

• 2 món: nhạy bén+4000, tổn thương+30%

• 4 món: nhạy bén+5000, miển thương+30%

• 6 món: nhạy bén+8000, sát thương bạo kích+50%

9. Trang Bị Xích Nguyệt

2 món: nhạy bén, tinh thần, thể lực, lực tay +5000

4 món: nhạy bén +6000, tổn thương +40%, giảm kẽ địch phòng thủ +30%

6 món: thể lực +10000, miển thương +40%, giảm kẽ địch công kích +40%

10. Trang Bị Phá Tiên

2 món: lực tay, tinh thần +8000, miển thương +30%

4 món: nhạy bén +8000, cứu viện +10%, giảm kẽ địch công kích +30%

6 món: thể lực +15000, tổn thương +40%, hợp kích +15%

11. Trang Bị Linh Phong

2 món: miển thương +25%, tổn thương +15%

4 món: nhạy bén +20000, giảm kẽ địch phòng thủ +20%

6 món: tổn thương +35%, sau khi sử dụng kỹ năng(skill) khiến kẽ địch tổn thất thể lực 1 lượt hệ số 70%

12. Trang Bị Sương Hoả

2 món: nhạy bén +8000, tổn thương +30%

4 món: nhạy bén +10000, giảm kẽ địch phòng thủ +30%, kháng tỷ lệ khống chế +20%

6 món: nhạy bén +15000, miển thương +30%, tấn công thường gây thêm hiệu ứng hút máu +30%

13. Trang Bị Nộ Phong

Hình ảnh Tên Level Loại hình Hệ Thuộc tính cơ bản
Stormrage Kunai Phi tiêu 106 vủ khí thể thuật vật công

 

+20000

Stormrage Shuriken Kiếm 106 vủ khí nhẩn thuật vật công

 

+20000

Stormrage Scroll Sách 106 vủ khí huyển thuật huyển công

 

+20000

Stormrage Headband Băng đầu 106 nón   vật phòng

 

+18000

Stormrage Armor Giap 106 giáp   vật phòng

 

+18000

Stormrage Cloak Phi phong 106 áo choàng   huyển phòng

 

+22000

Stormrage Boots Giay 106 giày   tốc độ

 

+20000

Stormrage Belt Đai lưng 106 đai   máu

 

+240000

 

2 món: nhạy bén +6000, miển thương 40%

4 món: nhạy bén +10000, giảm kẽ địch phòng thủ +20%, giảm sát thương gánh chịu +30%

6 món: nhạy bén +15000, tổn thương +50%, sau khi sử dụng kỹ năng bản thân được thêm trạng thái siêu né trong 1 lượt

15. Trang bị Yên diệt

Hình ảnh Tên Level Loại hình Hệ Thuộc tính cơ bản

Oblivion Kunai

Phi tiêu 106 vủ khí thể thuật vật công

 

+24,000

Oblivion Shuriken Kiếm 106 vủ khí nhẩn thuật vật công

 

+24,000

Oblivion Scroll Sách 106 vủ khí huyển thuật huyển công

 

+24,000

Oblivion Headband Băng đầu 106 nón   vật phòng

 

+22,000

Oblivion Armor Giap 106 giáp   vật phòng

 

+26,000

Oblivion Cloak Phi phong 106 áo choàng   huyển phòng

 

+28,000

Oblivion Boots Giay 106 giày   tốc độ

 

+24,000

Oblivion Belt Đai lưng 106 đai   máu

 

+280,000

2 món: Sát thương+30%,Nhanh nhẹn+8000,sức lực+8000,Tinh thần+8000,Thể lực+8000

4 món: Nhanh nhẹn+10000,Giảm khống chế của kẻ địch+30%,sau khi ra kỹ năng ngẫu nhiên tăng 1 đồng minh công kích50%1 lượt

6 món: Nhanh nhẹn+15000,Miễn thương+50%,sau khi ra kỹ năng tăng hàng sau15% tốc độ1 lượt

17. Trang bị hủ thực

Hình ảnh Tên Level Loại hình Hệ Thuộc tính cơ bản
Corruptor Kunai Phi tiêu 106 vủ khí thể thuật vật công

 

+26,000

Corruptor Shuriken Kiếm 106 vủ khí nhẩn thuật vật công

 

+26,000

Corruptor Scroll Sách 106 vủ khí huyển thuật huyển công

 

+26,000

Corruptor Headband Băng đầu 106 nón   vật phòng

 

+24,000

Corruptor Armor Giap 106 giáp   vật phòng

 

+24,000

Corruptor Cloak Phi phong 106 áo choàng   huyển phòng

 

+28,000

Corruptor Boots Giay 106 giày   tốc độ

 

+26,000

Corruptor Belt Đai lưng 106 đai   máu

 

+300,000

2 món: Nhanh nhẹn+10000,Sát thương+30%

4 món: Nhanh nhẹn+12000,tăng bản thân 30% khống chế,sau khi ra kỹ năng làm kẻ địch 2 lượt không nhận được hiệu ứng tăng ích

6 món: Nhanh nhẹn+15000,Miễn thương+50%,Tăng sát thương bạo kích+50%,Sau khi nhận tấn công 50% tỉ lệ làm choáng mục tiêu 1 lượt

18. Vong Cốt trang bị

Hình ảnh Tên Level Loại hình Hệ Thuộc tính cơ bản
Deathbone Kunai Phi tiêu 106 vủ khí thể thuật vật công

 

+28,000

Deathbone Shuriken Kiếm 106 vủ khí nhẩn thuật vật công

 

+28,000

Deathbone Scroll Sách 106 vủ khí huyển thuật huyển công

 

+28,000

Deathbone Headband Băng đầu 106 nón   vật phòng

 

+26,000

Deathbone Headband Giap 106 giáp   vật phòng

 

+26,000

Deathbone Cloak Phi phong 106 áo choàng   huyển phòng

 

+30,000

Deathbone Boots Giay 106 giày   tốc độ

 

+28,000

Deathbone Belt Đai lưng 106 đai   máu

 

+320,000

2 món: Miễn thương+30%,Sát thương+30%

4 món: Nhanh nhẹn+15000,Miễn thương40%,tăng bản thân 20% 2 loại phòng ngự,

6 món: Nhanh nhẹn+20000,Sát thương+40%,sau khi ra kỹ năng làm mục tiêu trúng độc tiêu hao HP lượt hệ số 100%

19. Trang bị ám mạc

Hình ảnh Tên Level Loại hình Hệ Thuộc tính cơ bản
Darkmantle Kunai Phi tiêu 106 vủ khí thể thuật vật công

 

+30,000

Darkmantle Shuriken Kiếm 106 vủ khí nhẩn thuật vật công

 

+30,000

Darkmantle Scroll Sách 106 vủ khí huyển thuật huyển công

 

+30,000

Darkmantle Headband Băng đầu 106 nón   vật phòng

 

+28,000

Darkmantle Armor Giap 106 giáp   vật phòng

 

+28,000

Darkmantle Cloak Phi phong 106 áo choàng   huyển phòng

 

+30,000

Darkmantle Boots Giay 106 giày   tốc độ

 

+30,000

Darkmantle Belt Đai lưng 106 đai   máu

 

+340,000

2 món: Nhanh nhẹn+12000,Miễn thương30%

4 món: Nhanh nhẹn+16000,tăng bản thân 30% HP,Sau khi nhận tấn công (40%)thêm trạng thái siêu thiễ cho bản thân 1 lượt

6 món: Nhanh nhẹn+22000,Sau khi trang bị các đồng mình tăng 10% HP, 6%Miễn thương,6%Sát thương,sau khi ra kỹ năng Ngẫu nhiên xóa hiệu ứng xấu 2 đồng mình

20. Trang bị phá thiên

Hình ảnh Tên Level Loại hình Hệ Thuộc tính cơ bản
Skyshatter Kunai Phi tiêu 106 vủ khí thể thuật vật công

 

+32,000

Skyshatter Shuriken Kiếm 106 vủ khí nhẩn thuật vật công

 

+32,000

Skyshatter Scroll Sách 106 vủ khí huyển thuật huyển công

 

+32,000

Skyshatter Headband Băng đầu 106 nón   vật phòng

 

+30,000

Skyshatter Armor Giap 106 giáp   vật phòng

 

+30,000

Skyshatter Cloak Phi phong 106 áo choàng   huyển phòng

 

+30,000

Skyshatter Boots Giay 106 giày   tốc độ

 

+32,000

Skyshatter Belt Đai lưng 106 đai   máu

 

+350,000

2 món: hợp kích+20%,Sát thương30%,

4 món: Nhanh nhẹn+18000,tăng bản thân 20%công kích,Giảm sát thương sau khi tính toán30%,

6 món: Nhanh nhẹn+25000,Miễn thương+40%,sau khi bị tấn công 40% vào trạng thái thuấn thiễm(Bỏ qua tất cả công kích và kỹ năng)1 lượt

21. Trang bị chiến thần

Hình ảnh Tên Level Loại hình Hệ Thuộc tính cơ bản
Warlord Kunai Phi tiêu 106 vủ khí thể thuật vật công

 

+30,000

Warlord Shuriken Kiếm 106 vủ khí nhẩn thuật vật công

 

+30,000

Warlord Scroll Sách 106 vủ khí huyển thuật huyển công

 

+30,000

Warlord Headband Băng đầu 106 nón   vật phòng

 

+30,000

Warlord Armor Giap 106 giáp   vật phòng

 

+30,000

Warlord Cloak Phi phong 106 áo choàng   huyển phòng

 

+30,000

Warlord Boots Giay 106 giày   tốc độ

 

+30,000

Warlord Belt Đai lưng 106 đai   máu

 

+300,000

2 món: Viện hộ+20%,Nhanh nhẹn+8000,sức lực+8000,Tinh thần+8000 +Thể lực8000

4 món: giảm phòng ngự địch +30%,giảm công kích địch +50%,Nhanh nhẹn+12000

6 món: Sát thương+60%,Miễn thương+50%,Nhanh nhẹn+15000,Thể lực+30000

23. Trang bị Hoang vu

Hình ảnh Tên Level Loại hình Hệ Thuộc tính cơ bản
Phi tiêu 106 vủ khí thể thuật vật công

 

+30,000

Kiếm 106 vủ khí nhẩn thuật vật công

 

+30,000

Sách 106 vủ khí huyển thuật huyển công

 

+30,000

Băng đầu 106 nón   vật phòng

 

+30,000

Giap 106 giáp   vật phòng

 

+30,000

Phi phong 106 áo choàng   huyển phòng

 

+30,000

Giay 106 giày   tốc độ

 

+30,000

Đai lưng 106 đai   máu

 

+300,000

2 món: Nhanh nhẹn+15000,Miễn thương+40%,tăng bản thân 15%công kích

4 món: Nhanh nhẹn+20000,tăng bản thân 40% HP,Sau khi bị tấn công tăng 10% tốc độ1 lượt

6 món: Nhanh nhẹn+25000,Sát thương+50%,viện hộ +20%。sau khi bị tấn công phản thương 100% lượng HP mất đi

24. Trang bị HALLOWEN

Hình ảnh Tên Level Loại hình Hệ Thuộc tính cơ bản
Hallowed Kunai Phi tiêu 106 vủ khí thể thuật vật công

 

+44,000

Hallowed Shuriken Kiếm 106 vủ khí nhẩn thuật vật công

 

+44,000

Hallowed Scroll Sách 106 vủ khí huyển thuật huyển công

 

+44,000

Hallowed Helm Băng đầu 106 nón   vật phòng

 

+34,000

Hallowed Armor Giap 106 giáp   vật phòng

 

+34,000

Hallowed Cloak Phi phong 106 áo choàng   huyển phòng

 

+34,000

Hallowed Boots Giay 106 giày   tốc độ

 

+34,000

Hallowed Belt Đai lưng 106 đai   máu

 

+360,000

• 2 Hiệu ứng: Tỷ lệ cứu viện + 20% Lực tay + 10.000 Nhanh nhẹn + 10.000 Tinh thần + 10.000 Thể lực + 10.000
• 4 Hiệu ứng: Nhanh nhẹn + 15.000 Tỷ lệ miễn thương + 30%
• 6 Hiệu ứng: Tỷ lệ sát thương + 40% nhanh nhẹn + 22.000, giảm công của kẻ thù + 30%

25. Trang bị kiên thành

Hình ảnh Tên Level Loại hình Hệ Thuộc tính cơ bản
Devout Kunai Phi tiêu 106 vủ khí thể thuật vật công

 

+36,000

Devout Shuriken Kiếm 106 vủ khí nhẩn thuật vật công

 

+36,000

Devout Scroll Sách 106 vủ khí huyển thuật huyển công

 

+36,000

Devout Headband Băng đầu 106 nón   vật phòng

 

+36,000

Devout Armor Giap 106 giáp   vật phòng

 

+36,000

Devout Armor Phi phong 106 áo choàng   huyển phòng

 

+34,000

Devout Boots Giay 106 giày   tốc độ

 

+36,000

Devout Belt Đai lưng 106 đai   máu

 

+380,000

• 2 Hiệu ứng: Tỷ lệ miễn thương + 30% HP + 10%
• 4 Hiệu ứng: Nhanh nhẹn + 18.000 Phòng thủ + 20% Sau khi tăng ra tấn công, tăng  Tấn công thêm cho hàng sau 20% cho 1 vòng
• 6 Hiệu ứng: Giảm sát thương cuối 30% , nhanh nhẹn + 26.000 sau khi nhận đòn tấn công 50% cơ hội làm choáng kẻ địch trong 1 vòng

26. Trang bị anh dũng

Hình ảnh Tên Level Loại hình Hệ Thuộc tính cơ bản
Heroism Kunai Phi tiêu 106 vủ khí thể thuật vật công

 

+36,000

Heroism Shuriken Kiếm 106 vủ khí nhẩn thuật vật công

 

+36,000

Heroism Scroll Sách 106 vủ khí huyển thuật huyển công

 

+36,000

Heroism Headband Băng đầu 106 nón   vật phòng

 

+38,000

Heroism Armor Giap 106 giáp   vật phòng

 

+38,000

Heroism Cloak Phi phong 106 áo choàng   huyển phòng

 

+38,000

Heroism Boots Giay 106 giày   tốc độ

 

+38,000

Heroism Belt Đai lưng 106 đai   máu

 

+400,000

• 2 Hiệu ứng: Nhanh nhẹn + 12.000 Tỷ lệ sát thương + 30%
• 4 Hiệu ứng: Nhanh nhẹn + 16.000 Tăng tỷ lệ thành công của CC + 40%, sát thương tổng kết sau khi tấn công + 30%
• 6 Hiệu ứng: Nhanh nhẹn + 22.000 Tỷ lệ miễn thương + 40% sau khi nhận được đòn tấn công 50% cơ hội để xóa các Debuff của chính mình

27. Trang bị OTSUTSUKI

Hình ảnh Tên Level Loại hình Hệ Thuộc tính cơ bản
Otsutsuki Kunai Phi tiêu 106 vủ khí thể thuật vật công

 

+40,000

Otsutsuki Shuriken Kiếm 106 vủ khí nhẩn thuật vật công

 

+40,000

Otsutsuki Scroll Sách 106 vủ khí huyển thuật huyển công

 

+40,000

Otsutsuki Headband Băng đầu 106 nón   vật phòng

 

+40,000

Heroism Armor Giap 106 giáp   vật phòng

 

+40,000

Otsutsuki Cloak Phi phong 106 áo choàng   huyển phòng

 

+40,000

Otsutsuki Boots Giay 106 giày   tốc độ

 

+40,000

Otsutsuki Belt Đai lưng 106 đai   máu

 

+400,000

• 2 Hiệu ứng: Tỷ lệ hợp kích + 20% Tấn công + 20%
• 4 Hiệu ứng: Nhanh nhẹn + 18.000 HP + 30% Phòng thủ + 30%
• 6 Hiệu ứng: Nhanh nhẹn + 26.000 Tỷ lệ sát thương + 40% Giảm tỷ lệ CC của kẻ thù + 40%

28. Trang bị Indora

Hình ảnh Tên Level Loại hình Hệ Thuộc tính cơ bản
Indora Kunai Phi tiêu 106 vủ khí thể thuật vật công

 

+44,000

Indora Shuriken Kiếm 106 vủ khí nhẩn thuật vật công

 

+44,000

Indora Scroll Sách 106 vủ khí huyển thuật huyển công

 

+44,000

Indora Headband Băng đầu 106 nón   vật phòng

 

+42,000

Indora Armor Giap 106 giáp   vật phòng

 

+42,000

Indora Cloak Phi phong 106 áo choàng   huyển phòng

 

+42,000

Indora Boots Giay 106 giày   tốc độ

 

+44,000

Indora Belt Đai lưng 106 đai   máu

 

+440,000

• 2 Hiệu ứng: Tỷ lệ miễn thương + 30% HP + 20%
• 4 Hiệu ứng: Nhanh nhẹn + 18.000 Tỷ lệ sát thương + 40%  công kích + 30%
• 6 Hiệu ứng: Nhanh nhẹn + 30.000 Tăng tỷ lệ CC + 40%, sau khi tấn công kẻ thù trúng Poison (80% DOT) trong 2 vòng

29. Trang bị Ashura

Hình ảnh Tên Level Loại hình Hệ Thuộc tính cơ bản
Ashura Kunai Phi tiêu 106 vủ khí thể thuật vật công

 

+45,000

Ashura Shuriken Kiếm 106 vủ khí nhẩn thuật vật công

 

+45,000

Ashura Scroll Sách 106 vủ khí huyển thuật huyển công

 

+45,000

Ashura Headband Băng đầu 106 nón   vật phòng

 

+44,000

Indora Armor Giap 106 giáp   vật phòng

 

+44,000

Ashura Cloak Phi phong 106 áo choàng   huyển phòng

 

+44,000

Ashura Boots Giay 106 giày   tốc độ

 

+45,000

Ashura Belt Đai lưng 106 đai   máu

 

+460,000

2 Hiệu ứng: Nhanh nhẹn + 10.000 Phòng thủ + 30%
4 Hiệu ứng: Nhanh nhẹn + 18.000 Tỷ lệ miễn thương  + 30% Giảm tỷ lệ CC + 30%
6 Hiệu ứng: Nhanh nhẹn + 24.000 Tỷ lệ miễn thương  + 40% Sau khi nhận đòn tấn công, khôi phục HP của chính mình thêm 40%

30. Trang bị cổ thần

Hình ảnh Tên Level Loại hình Hệ Thuộc tính cơ bản
Mid-Autumn Kunai Phi tiêu 106 vủ khí thể thuật vật công

 

+49,000

Mid-Autumn Shuriken Kiếm 106 vủ khí nhẩn thuật vật công

 

+49,000

Mid-Autumn Scroll Sách 106 vủ khí huyển thuật huyển công

 

+49,000

Indora Headband Băng đầu 106 nón   vật phòng

 

+48,000

Mid-Autumn Armor Giap 106 giáp   vật phòng

 

+48,000

Mid-Autumn Cloak Phi phong 106 áo choàng   huyển phòng

 

+48,000

Mid-Autumn Boots Giay 106 giày   tốc độ

 

+49,000

Mid-Autumn Belt Đai lưng 106 đai   máu

 

+500,000

2 HIỆU QUẢ : HỢP KÍCH +25%, CÔNG +20%, MÁU +20%
* 4 HIỆU QUẢ : NHẠY BÉN +20000, SÁT THƯƠNG +30%. SAU KHI SỬ DỤNG KỸ NĂNG, HỒI MÁU BẢN THÂN HỆ SỐ 120%

* 6 HIỆU QUẢ : NHẠY BÉN +30000, GIẢM THỦ ĐỊCH 40%. SAU KHI SỬ DỤNG KỸ NĂNG, XÓA TRẠNG THÁI BẤT LỢI CHO HÀNG SAU, ĐỒNG THỜI GIÚP HÀNG SAU ĐI VÀO TRẠNG THÁI MIỄN KHỐNG CHẾ 1 LƯỢT.

31. Trang bị Uchiha

Hình ảnh Tên Level Loại hình Hệ Thuộc tính cơ bản
Itachi Kunai Phi tiêu 106 vủ khí thể thuật vật công

 

+51,000

Itachi Shuriken Kiếm 106 vủ khí nhẩn thuật vật công

 

+51,000

Itachi Scroll Sách 106 vủ khí huyển thuật huyển công

 

+51,000

&n
 
Gift code