Tin Tức

Level yêu cầu : 30

Chức năng đồ giám : đây là chức năng thu thập Set trang bị, trang sức , thông linh thú để mở đồ giám tương ứng.

 • Sau khi mở Đồ giám sẽ nhận thuộc tính tương ứng, thuộc tính này sẽ tăng cho cả đội

 • Set trang bị, trang sức, có thể tiến hành đổi bằng quyển , sau khi đổi có thể nhận quyển đồ giám.

 • Quyển đồ giám có thể dùng thăm cấp đồ giám, cao nhất tăng 500% thuộc tính

 • Vàng cũng có thể dùng để thăng cấp Đồ Giám, mỗi ngày giới hạn 100 lần.

 • Không ngừng thu thập 3 Đồ Giám, sau khi đạt điều kiện chỉ định sẽ nhận thêm % thuộc tính Tiền , Trung, Hậu.

  • Trung quân

  • Tiền quân

  • Hậu quân

 
Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến
Gift code