Tin Tức

Xin chào các Nhẫn Giả, chào mừng các Nhẫn Giả đến với sự kiện tuần này.

 

 SỰ KIỆN : MÈO CHIÊU TÀI 

 

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  1. Mỗi con Mèo chỉ kích hoạt được 1 lần.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  2. Nạp thẻ 1 lần 100000 Vàng có thể kích hoạt 3 con.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  3. Mèo chiêu tài mỗi ngày tặng 1 lần Vàng và đạo cụ.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  4. Mèo đã kích hoạt vẫn tồn tại cho đến khi nhận xong (Bảo đảm nhận được tất cả)

 

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif   Từ 11/5 đến 16/5/2022          


SỰ KIỆN : LÀNG LÁ 100 NGÀY

 

- Nội dung chi tiết:

Trong thời gian event nạp 1 lần đạt mức chỉ định , nhận trả lễ vàng .

Note :

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Vàng trả lễ của mỗi mốc mức độ nạp 1 lần đều chỉ tham gia 1 lần

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Vàng trả lễ sẽ phát qua thư

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Vàng trả lễ không tham dự event khác và kinh nhiệm VIP

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif   Từ 11/5 đến 16/5/2022        


  SỰ KIỆN : PHÙY THỦY

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Mua cánh , nhận then 1800 thuốc

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Nạp vàng nhận LB nạp và miễn phí rút thưởng

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3. Mỗi nạp 1000 vàng nhận 1LB nạp , lập lại nhận

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 4. Mỗi 1000 vàng nhận 1 lần rút thưởng, lập lại rút

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 5. Thuốc để thắp sáng lửa , lửa để thấp sáng bí

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 6. Thắp sáng lượng bí khác nhau , nhận vàng khác nhau

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 7. Lửa xanh : ngẫu nhiên thắp sáng 5-50 bí

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 8. Lửa lam : ngẩu nhiên thấp sáng 10-100 bí

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 9. Lửa đỏ : ngẫu nhiên thấp sang 20-400 bí

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 10. Trước 30 phút event kết thúc ngưng tổng kết , không thể dùng thuốc thấp sáng bí . Và phát thưởng Vàng qua thư

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 11. Thuốc còn dùng để đổi đạo cụ trong mật thất

 

Mật Thất

 

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif   Từ 11/5 đến 16/5/2022          


SỰ KIỆN : CHỢ ĐEN

 

 

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Trong event , ở chợ đen có thể mua item giá trị và tướng 

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Bấm làm mới để tahy đổi vật phẩm mua hiện tại , tỉ lệ ra trân phẩm 

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3. Trong chợ đen , Vàng dùng để mua hoặc làm mới chuyển thành thích điểm ( 1 vàng = 1 điểm ) , đạt điều kiện tích điểm tương ứng nhận đại lễ 

 

ITEM MUA

 

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif   Từ 11/5 đến 16/5/2022          


SỰ KIỆN : DÁM ĐỔI GIÁM TẶNG

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Trong sự kiện này , việc tiêu thụ hàng ngày tích lũy đạt đến một mức nhất định phần thưởng bạn có thể nhận được các tệp tin , mỗi ngày tập tin chỉ nhận được 1 phần thưởng một lần , tiếp theo ngày thiết lập lại 00:00

 

 

- Thời gian hoạt động:

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 11/5 đến 16/5/2022          


 SỰ KIỆN : TRIỆU HỒI NHÃN THÚ

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1.Tiêu hao 1 Vàng hay Lễ Kim nhận 1 điểm Tinh Hồn. Mỗi lần sưu tập 1 Vĩ Thú, nhận Lễ Kim tương ứng (Gởi qua thư). Mỗi ngày 24h sẽ xóa hết điểm tinh số tinh hồn tích lũy.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2.Tiêu hao 1 vàng nhận 1 Tinh Hồn Vĩ Thú. Khi tinh hồn thập vĩ đủ điều kiện là nhận bào rương Thập Vĩ tương ứng.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3.Thắp sáng Cửu Vĩ cần 10000 Tinh Hồn (1 Vàng = 1 Tinh Hồn )

 

TẶNG QUÀ THẬP VĨ

- Thời gian hoạt động:

  https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Từ 11/5 đến 16/5/2022          


SỰ KIỆN : HOAN LẠC TẦM BẢO

 

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 1. Người chơi ở "Tầm Bảo vui vẻ" nạp vàng là nhận điểm

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 2. Tỉ lệ đổi là 10 vàng = 1 điểm.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 3. Đào bảo lần tốn 100 điểm.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 4. Tốn 5000 điểm là mở hết, nhận tất cả rương.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 5. Nhận thưởng sẽ làm mới Tàng Bảo Đồ.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 6. Các bảo hạp nhận xong trực tiếp cho vào túi đồ.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 7. Mở bảo hạp nhận đạo cụ cao cấp.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif 8. Hoạt động kết thúc xóa hết điểm, không bồi thường.

 

- Thời gian hoạt động:

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Từ 11/5 đến 16/5/2022          


SỰ KIỆN CÂY RUNG TIỀN

 

- Nội dung chi tiết:

 https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Cây Rung Tiền trồng ra may mắn, thiên giáng Cây Rung Tiền, người người làm phú hộ, chào đón Cây Rung Tiền làng Lá, đến trải nghiệm nhận niềm vui vô hạn!

 

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif   Từ 11/5 đến 16/5/2022      


     SỰ KIỆN : ĐẶT CƯỢC

 

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Mỗi ngày có 3 cơ hội thi tài và 3 cơ hội sửa sai , cơ hội miễn phí vào lúc 24:00 hàng ngày làm mới lại

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Mua số lần thì mỗi lần tốn 10 vàng , số lần sửa sai tốn 100 vàng

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif Số lần liên thắng đủ điều kiện nhận bảo rương thì nhận bảo rương tương ứng

Cách chơi

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Thi đấu bắt đầu khi người chơi điểm số mình lớn hay nhỏ hơn điểm của Tsunade , nhấn vào nút lớn hoặc nhỏ

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Người chơi thắng sẽ có liên thắng +1 cho lần thi đấu sau

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Người chơi thất bại sẽ dùng số lần sửa sai để giữ điểm liên thắng của minh , trừ số lần thi đấu và tiếp tục kiêu chiến , người chơi bỏ qua liên thắng sẽ trừ sạch số lần liên thắng

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Khi bỏ số lần liên thắng đã có bảo rương nhận thì xong mới tiến hanh lần thi đấu kế

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Người chơi đạt 100 liên thắng cần nhận tất cả bảo rương rồi mới kiêu chiến tiếp

 

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Từ 11/5 đến 16/5/2022    


     SỰ KIỆN : NẠP TRANH MUA 

 

 

- Nội dung chi tiết:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  1. Trong thời gian event nạp Vàng đạt mốc chỉ định kích hoạt quyền mua đạo cụ giới hạn giảm giá: một số đạo cụ còn miễn phí nhận.

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  2. Đạo cụ lượng bán giới hạn, bán hết chấm dứt. Mọi loại đạo cụ hạn lần mua/nhận 1 lần. Mua đạo cụ không thể dùng Lễ Kim.

 

- Thời gian hoạt động:

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif   Từ 11/5 đến 16/5/2022


          

https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif https://narutolucdao.com/files/uploads/images/muiten.gif  Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về: Fanpage Naruto Tốc Chiến

           https://www.facebook.com/NarutoTocChien.MangaPlay/inbox/

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ XEM BÀI VIẾT

CHÚC CÁC BẠN CHƠI GAME VUI VẺ

 
Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến
Gift code
Gift code