Tin Tức

Xin Chào Các Nhẫn Giả dưới bài viết này Admin sẽ hướng dẫn các bạn tính dame trong game, qua đó sẽ hiểu được ý nghĩa của miễn thương, sát thương, vật phòng, huyễn phòng, giảm công, tăng công, giảm thủ hoạt động như thế nào trong game.

Ví dụ.
Để đơn giản mình sẽ lấy ví dụ đơn giản khi đánh nhau giữa 2 tướng:
Hanabi vs Temari.
           Kết quả hình ảnh cho Temari unlimited ninja
Giả sử Temari ra skill trước, các thông tin về tướng tóm tắt như bên dưới.

Hanabi:
Thông tin về thiên phú tướng:

+Tăng đồng đội 25% miễn thương. (đúng là tăng 20%, nhưng mà mình ghi 25% để không trùng mấy cái 20% khác)
+ Giảm địch 20% công kích.
Các thông tin về thuộc tính:
+ Huyễn phòng: 1200
+ Miễn thương 200%
Temari:
Thông tin về thiên phú tướng
+ Tăng đồng đội 30% sát thương
+ Giảm địch 20% miễn thương
+ Tăng toàn quân 25% công kích
+ Hệ số skill : 330%
Các thông tin về thuộc tính:
+ Huyễn công: 2000
+ Tỷ sát thương: 250%

Đã xong phần giới thiệu, công thức tính dame là:
Tổng dame = (công kích – phòng thủ) * (sát thương – miễn thương) * hệ số skill

OK đã xong, giờ mình thay số vào công thức trên:
Công kích (của temari) = 2000* 1.25* *0.8 = 2000
1.25 là do thiên phú buff dame 25% của temari, 0.8 là do debuff giảm công của hanabi.
Phòng thủ (của hanabi) = 1200
Không có thiên phú buff tăng thủ của hanabi hay giảm thủ của temari nên không thay đổi.
Sát thương (của temari) = 250% + 30% = 280%
30% là thiên phú buff sát thương của temari
Miễn thương (của hanabi) = 200% + 25% – 20% =205%
25% là thiên phú buff của hanabi, 20% là debuff kẻ địch của temariemari

Thay vào công thức

Tổng dame = (2000 – 1200 )*(2.8 – 2.05)*3.3  =1980.

 
Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến Naruto Tốc Chiến
Gift code